Kto może zostać masonem?

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że masonem może zostać jedynie osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc - dojrzała, samodzielna, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, pod auspicjami którego pracuje poznańska Loża, przyjmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Traktujemy zainteresowanych na równych prawach niezależnie od koloru skóry, wyznania, orientacji seksualnej, wykształcenia, stanu majętności, narodowości. Zgodnie z zasadami wolnomularstwa uniwersalnego i wolnością sumienia dopuszczamy do inicjacji zarówno osoby wierzące, jak i agnostyków i ateistów. Podkreślamy, że wolnomularstwo nie jest instytucją religijną, a rozmowy na temat religii są w Loży zabronione.

Powyższe nie oznacza, że do lóż masońskich przyjęty może zostać każdy. Oznacza jedynie, że zasługi i stanowiska w życiu profańskim nie są przepustką do loży, a każdy przypadek jest oceniany i rozważany indywidualnie.

Kandydat do wolnomularstwa powinien być człowiekiem tolerancyjnym i unikającym radykalizmów, tak w myśleniu, jak i w działaniu. Powinien wyznawać zasady humanizmu i mieć głęboką potrzebę pracy nad sobą.

Zasadą jest, że do wolnomularstwa jest się zapraszanym; niezbędne jest zatem posiadanie członków wprowadzających, którzy przedstawiają sylwetkę kandydata w loży. Aplikacja do Loży jest więc z punktu formalnego prośbą o to, aby ktoś z wolnomularzy zechciał wystosować zaproszenie.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Jakie są warunki przyjęcia do wolnomularstwa?

W praktyce osoba, która może starć się o zaproszenie do Zakonu powinna:

Spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Procedura aplikacji do wolnomularstwa

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do wolnomularstwa powinna odpowiednio się przedstawić i wyjaśnić motywacje, które skłoniły ją do kandydowania. Można to zrobić wysyłając aplikację drogą elektroniczną na adres Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej (kandydaci@wielkiwschodrp.pl).

W sprawach związanych z aplikacją do Loży Karol Marcinkowski na Wschodzie Poznania można również pisać na adres: loza.marcinkowski@onet.pl.

Wymagane jest przesłanie:

Po uzyskaniu wystarczających informacji, Kandydat zostanie powiadomiony, czy Loża wyraża zainteresowanie jego przyjęciem. Jeśli tak się stanie, przesłane zostaną informacje o szczegółach dalszej procedury wraz z zaproszeniem na spotkanie z przedstawicielem Loży. Takie spotkania mają na celu znalezienie Profanowi członków wprowadzających, którzy sylwetkę Kandydata przedstawią w loży.

cyrkiel i węgielnica, symbole wolnomularskie

Przysyłając swoją aplikację trzeba być świadomym, że przyjęcie do Wolnomularstwa nie wiąże się z żadnymi zaszczytami, przywilejami, dostępem do władzy, pieniędzy lub luksusów. Wiąże się natomiast z obowiązkami, własną pracą i wymogiem realnego zaangażowania. Rozpoczynając drogę ku wolnomularstwu, trzeba też być świadomym konieczności cierpliwego przetrwania okresu przygotowawczego, który może być naprawdę długi.